Zakládací listina

Zakládací listina

Nadačního fondu Úsměv Anděla

 Část I.

Základní ustanovení

čl. 1.

Název nadačního fondu

 Název nadačního fondu zní: „Nadační fond Úsměv Anděla“  (dále jen „fond“)

Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.

Preambule:  nejcennější co můžeš darovat je tvůj čas.

čl. 2.

Sídlo fondu

 Sídlo fondu je: Bazovského 1229/6, 120 00  Praha 6-Řepy II

čl. 3.

Zřizovatelé fondu

 Zřizovatelem fondu je:  Radmila Šedinová, trvale bytem Bazovského 1229/6, 120 00  Praha 6-Řepy II.

čl. 4.

Účel fondu

 Posláním a účelem Nadačního fondu Úsměv Anděla je především morální a emoční podpora spojená s materiální a finanční pomocí dětem s onkologickým onemocněním v léčbě a potřebný čas po léčbě a lidem kolem nich. Pořádání jednorázových akcí ve prospěch jinak postižených nebo nemocných dětí.

 1. Pomoc materiální v podobě:

–        léků, zdravotních potřeb a pomůcek,

–        speciálně upravených pomůcek,

–        rehabilitačních pomůcek, fyzioterapeutických služeb,

–        léčivých prostředků,

–        prostředků alternativní medicíny, bylinek,

–        léčitelství a pomoc v oblasti psychologické.

Zprostředkování materiální pomoci.

 1. Pomoc v oblasti základních lidských potřeb:

–        drogistické potřeby, hygienické potřeby,

–        potraviny, nápoje, oblečení, obuv,

 1. Pomoc v oblasti sociální:

–        finanční pomoc v oblasti bydlení,

–        nájemné, voda, plyn, elektřina, topení,

–        nákup drobných elektrických spotřebičů, drobného vybavení bytu/domu,

–        proplácení ubytování pro rodinu v rámci pobytu dítěte ve zdravotním zařízení.

 1. Podpora rozvoje:

–          vzdělání, manuálního rozvoje, seberealizace a harmonického vývoje osobnosti, rozšíření a zkvalitnění možnosti kulturního vyžití,

–          nákup drobné elektroniky k vývoji dětské psychomotoriky.

 1. Rozvoj progresivních metod:

–        klasické, alternativní a preventivní medicíny a jejich uplatnění, vedoucí ke zlepšení individuálního fyzického a duševního zdraví.

 1. Cestovní výlohy:

–        cestovní výlohy spojené s léčbou (cesta s dítětem), zahrnuto i léčitel, lázeňské zařízení, nemocnice, rehabilitační centrum v České republice a ve státech EU.

 1. Podpora zdravotnických center:

–        nákup zdravotních, rehabilitačních pomůcek a drobného vybavení do zdravotních zařízení, lázeňských center a rehabilitačních center, nemocnic,

–        podpora zdravotnického personálu.

 1. Akce a podpora dětí:

–        akce pro děti ve zdravotnickém zařízení i mimo něj,

–        podpora vývoje, podpora psychické pohody,

–        nákup drobných upomínkových předmětů a dárků, ručních prací, galanterie, papírnictví,

–        zážitků.

 1. Pohřebné:

–        finanční podpora pozůstalým po skonu onkologicky léčeného dítěte nebo dítěte s jiným vážným onemocněním,

–        náklady spojené s pohřbem.

 1. Podpora sportovních potřeb:

–        speciálně upravené sportovní pomůcky,

–        sportovní potřeby, sportovní oblečení,

–        proplácení sportovních pobytů a projektů,

–        pořádání sportovních akcí pro děti i za účelem získání finančních prostředků.

čl. 5.

Právní poměry a vznik fondu 

 1. Fond vznikne dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Fond vznikl jako volné pokračování benefice Úsměv Anděla při GSNKÚ.
 1. Fond je právnickou osobou s působností na celém území České republiky.
 1. Fond je zřízen na dobu neurčitou.
 1. Sloučení nadačního fondu s nadací nebo s jiným nadačním fondem je při splnění zákonných podmínek možné pouze s písemným souhlasem zřizovatele fondu.
 1. Právní poměry fondu se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a touto zakládací listinou.

Část II.

Majetek fondu a jeho použití 

čl. 7.

Majetek fondu 

 1. Majetek fondu tvoří majetkový vklad zřizovatele. Zřizovatel vložil do fondu peněžitý vklad, ve výši 500,- Kč.
 1. Správcem vkladu je sám zřizovatel, který celý základní kapitál fondu složil na zvláštní účet pro správu vkladu za tímto účelem zřízený.

čl. 8.

Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku 

 1. Fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem fondu podle čl. 4. za splnění podmínek podle čl. 8.
 1. Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, která vyvíjí činnost, která fond v souladu se zřizovací listinou a tímto statutem podporuje, a která o poskytnutí nadačního příspěvku fond požádá (dále jen „žadatel“), jakož i fyzickým nebo právnickým osobám v rámci vlastních humanitárních aktivit nebo projektů fondu.
 1. Nadační příspěvky se zpravidla poskytují ve formě hmotného nebo peněžitého plnění. Je-li však vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit, vhodnější, může být nadační příspěvek poskytnut ve formě jiného majetkového plnění.
 1. Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak opětovného.
 1. Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.

čl. 9.

Rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku 

 1. Žadatel podává žádost písemně správní radě. V žádosti žadatel uvede označení a bližší charakteristiku projektu, o jehož podporu se uchází, předpokládanou výši nákladů a jejich charakteristiku, požadovanou formu podpory a její výši. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje rozhodné pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.
 1. nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost jako by nebyla podána.
 1. o poskytnutí prostředků fondu rozhoduje správní rada do tří měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění. Rozhodnutí správní rady obsahuje:

1)   označení projektu, který má být fondem podpořen,

2)   označení žadatele (obchodní jméno, příp. název sídle, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu; jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, jde-li o fyzickou osobu),

3)   formu podpory,

4)   výši poskytnutých prostředků,

5)   dobu splatnosti, pokud jde o poskytnutí půjčky.

 1. Nadační příspěvek poskytnutý fondem v souladu s účelem, pro který byl fond zřízen, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými fondem; jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené fondem.
 1. Osoba, které byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna na požádání fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

čl. 10.

Náklady související se správou fondu

 1. Celkové roční náklady související se správou fondu nesmějí převýšit 35 % hodnoty majetku fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.
 1. Náklady související se správou fondu musí vést fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků.
 1. Náklady související se správou fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku fondu, náklady na propagaci účelu fondu, náklady související s provozem fondu, náklady spojené s akcemi, které pořádá fond, nebo jiná organizace pro nadační fond. 

čl. 11

Hospodaření fondu

 1. Fond může podnikat, pokud podnikání přestavuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu; fond však podnikat nesmí, pokud to zakladatel v nadační listině vyloučil. Za stejných podmínek může nadace převzít vedení obchodní společnosti.
 1. Fond nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.
 1. K veřejně prospěšným činnostem nadačního fondu patří pronájem nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, bazarů, jarmarků, aukcí, výstav umění, kulturních, společenských, benefičních, sportovních a vzdělávacích akcí. Je-li k takovéto činnosti zapotřebí získání zvláštního oprávnění, je fond oprávněn takovou činnost provádět až po získání příslušného oprávnění.
 1. Majetek fondu nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.
 1. Fond se nesmí podílet na podnikání jiných osob, s výjimkami stanovenými zákonem.
 1. Při prodeji majetku fondu nebo při pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem členem správní rady, revizor ani osoby jim blízké ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen orgánů fondu nebo revizor fondu.

čl. 12.

Výroční zpráva

 1. Roční účetní uzávěrka fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných fondem převýší 3.000.000,- Kč nebo pokud majetek fondu je vyšší než 3.000.000,- Kč.
 1. Fond vypracovává výroční zprávu do 30.6. následujícího kalendářního roku. Hodnotícím obdobím je uplynulý rok.
 1. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména:

1)      Přehled o majetku fondu a o závazcích fondu,

2)      U jednotlivých nadačních darů poskytnutých fondu v hodnotě nad 10.000,- Kč, přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být jeho anonymita zachována,

3)      Přehled o použití majetku fondu,

4)      Přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační přípěvky k účelu, pro který byl fond zřízen, v hodnotě vyšší než 10.000,- Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity; pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování anonymity, musí být její anonymita zachována,

5)      Zhodnocení, zda fond při svém hospodaření dodržuje pravidla stanovená pro omezení nákladů souvisejících s jeho správou,

6)      Zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora; roční účetní závěrka je přílohou výroční zprávy.

 1. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.
 1. Fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu u rejstříkového soudu.
 1. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění výroční zprávy dalším způsobem.

Část III.

Orgány fondu 

čl. 13.

Správní rada

 1. Správní rada je statutárním orgánem fondu, spravuje majetek fondu, řídí činnost fondu a rozhoduje o všech záležitostech fondu.
 1. Do výlučné působnosti správní rady náleží:

1)      Vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,

2)      Schvalovat rozpočet a jeho změny,

3)      Schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční zpráva“),

4)      Rozhodovat o sloučení,

5)      Volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,

6)      Stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora,

7)      Rozhodovat o zvýšení či snížení nadačního jmění a podmínek stanovených zákonem,

8)      Rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku,

9)      Rozhodovat o spolupráci a financování společných projektů nebo účasti na projektech připravovaných jinými nadacemi či nadačními fondy obdobného zaměření,

10)  Rozhodovat o zřízení funkce ředitele nadačního fondu, o rozsahu jeho pravomocí a o výši jeho odměny.

 1. Správní rada má tři členy. Správní rada může mít více členů, pokud se tak rozhodne. V takovém případě může mít správní rada maximální počet členů sedm.
 1. Správní rada:

Předseda správní rady:      Radmila Šedinová, roz. Crkalová, r.č. 545507/0379, bytem Bazovského 1229/6, 163 00 Praha 6-Řepy II, ČR

Místopředseda správní rady:  Mgr. Hana Kořánová, roz. Wawerková, r.č. 765818/0167,   bytem Za mosty 880/50, 198 00 Praha 9.

 1. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu a která má trvalé bydliště na území ČR.

Člen správní rady:  Mgr. Jan Lamser, r.č. 661208/0948, bytem Šimáčkova 1450/9, 170 00 Praha 7.

Revizor: Ing. Radomír Skřivan, r.č. 630912/1500, bytem Sladovnická 687, 149 00 Praha 4.

 1. Funkční období členů správní rady a revizora je stanoveno na dobu neurčitou. Neprovádí se každoroční obměna jedné třetiny členů správní rady.
 1. Členové správní rady jsou voleni vždy na návrh zřizovatelů. Zřizovatelé předloží návrh složení správní rady předsedovi správní rady nejméně 30 dnů po obdržení žádosti člena správní rady na ukončení jeho členství ve správní radě. Zároveň zřizovatel předloží návrh na jmenování nového člena správní rady. Člen správní rady může být do své funkce volen opětovně.
 1. Správní rada zvolí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně jedenkrát ročně. Předseda je povinen svolat správní radu vždy, požádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo revizor.
 1. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva členové správní rady.
 1. K rozhodnutí správní rady o sloučení s jiným nadačním fondem nebo jinou nadací je třeba souhlasu všech členů správní rady. Ustanovení čl. 6 zůstává tímto nedotčeno. V ostatních věcech rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou všech hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího správní radě.
 1. Zřizovatelé mají právo zúčastnit se jednání správní rady. Požádají-li o slovo, musí jim být uděleno.

čl. 14.

Zánik členství ve správní radě

 1. Členství ve správní radě zaniká:

1)      uplynutím funkčního období, je-li stanoveno,

2)      úmrtím,

3)      odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, smlouvu o zřízení nadačního fondu nebo statut fondu.

4)      člen správní rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen písemně oznámit své odstoupení správní radě. Výkon funkce člena správní rady končí uplynutím 30 dnů po dni doručení písemného odstoupení do sídla fondu.

 1. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předchozím odstavci do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne o odvolání, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, revizora, zřizovatele nebo osoby, která osvědčí právní zájem.

čl. 15.

Způsob jednání jménem fondu

 1. Jménem nadačního fondu jedná předseda správní rady nebo místopředseda správní rady každý samostatně. Členové správní rady mohou jednat vždy samostatně po předchozím písemném souhlasu předsedy nebo místopředsedy správní rady, přičemž za písemný souhlas se považuje i vytištěná e-mailová zpráva, která se k dokumentu přiloží. Podepisování se za fond děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu fondu připojí jednající za správní radu svůj podpis.
 1. Předseda nebo místopředseda fondu je oprávněn zmocnit k zastupování fondu pro jednotlivé úkony (zvláštní plná moc) nebo obecně v určité věci (generální plná moc) třetí osobu.
 1. Osoba jednající za fond jako zmocněnec postupuje obdobně s tím, že ke svému podpisu připojí slova „na základě plné moci“.

čl. 16.

Práva a povinnosti členů správní rady

Členu správní rady přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem nebo jeho funkce.

Správní rada je oprávněna uzavírat pracovní smlouvy se třetí osobou na dobu určitou nepřekračující 6 měsíců a sjednávat dohody o provedení práce s třetími osobami.

čl. 17

Revizor 

 1. Kontrolním orgánem fondu je revizor. Funkční revizora je stanoveno na dobu neurčitou. Revizor zejména:

1)      kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem,

2)      přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu

3)      dohlíží na to, zda fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem fondu,

4)      upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění,

5)      nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.

 1. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:

1)      nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,

2)      svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady,

3)      revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

 1. Revizor může být odvolán, jestliže přestane splňovat podmínky pro výkon funkce revizora nebo poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, zřizovací listinu nebo tento statut, nebo i z jiných důvodů stanovených v zřizovací listině.
 1. Revizor může ze své funkce odstoupit. Ustanovení čl. 14. 2. tohoto statutu se použije analogicky.

čl. 18.

Zánik fondu

Fond zaniká z důvodu a způsoby, které stanoví zákon.

čl. 19.

Závěrečná ustanovení

 1. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou.
 1. Ve věcech neupravených zakladatelskou listinou nadačního fondu a tímto statutem se použijí ustanovení příslušných obecně závazných předpisů České republiky.
 1. Zakladatel může písemným právním jednáním rozhodovat o změně zakladatelské listiny a to zejména o změně sídla, názvu, účelu nadačního fondu, správní radě a revizora, popř. dozorčí radě – počtu členů, jejich působnosti, způsobu jejich jednání apod., podmínkách a způsobu poskytování nadačního příspěvku.
 1. Tento statut nabývá účinnosti dne 9.12.2018.
 1. Fond je povinen na požádání zpřístupnit tento statut; každý je oprávněn do něho nahlédnout a pořizovat si na své náklady výpisy a opisy.
 1. Tento zakládací statut byl schválen správní radou dne 6.11.2017.
 1. Tato zakládací listina je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden bude přiložen k návrhu na zápis do nadačního rejstříku a jeden bude založen v dokumentaci fondu.

Radmila Šedinová, v.r.

předsedkyně správní rady

Mgr. Hana Kořánová, v.r.

místopředsedkyně správní rady